Døhli pleie- og omsorgssenter

Kommunen er delt i to ”pleie- og omsorgsseksjoner”. Døhli dekkee ”seksjon nord” som omfatter alle husstander med postnummer 1482 og høyere. Utover den administrative enheten er virksomheten delt opp i fire tjenesteenheter med hver sin leder.

Somatisk tjeneste: Dette svarer til det en i gamle dager oppfattet som et sykehjem. Dette er pasienter som er ferdig behandlet ved sykehus, men som ikke kan sendes hjem da de fortsatt er avhengig av medisinsk hjelp av forskjellig art. Denne delen av driften er den tallmessig største med 4 enheter à 8 plasser, tilsammen 32 plasser.

Demens tjeneste: Denne enheten tar seg av demente pasienter. Denne enheten har 16 plasser fordelt på 2 enheter. I tillegg har en 8 plasser i et separat bokollektiv. Dette er spesielle pasienter som krever stor omsorg av spesielt trenet pleiepersonell. I det nydelige parkanlegget rundt bygningen er det anlagt en spesiell ”sansehage” med tanke på disse pasientene, men også andre vil sikkert ha en god opplevelse i en slik hage.

Rehabiliteringstjeneste: Denne enheten gir plass til 16 pasienter i 2 enheter. Avdelingen har plass til korttidspasienter, pasienter som er inne for videre opplegg, pasienter som har behov for trygghet og avlastning for pårørende.

I tillegg vil det bli tatt imot dagpasienter.

Utover sykepleiefunksjonen, har denne enheten både fysio- og ergoterapi med eget fagpersonell. Det er separate rom for trening og behandling og et eget basseng for bevegelsestrening.

Under denne tjenesten sorterer også hår- og fotpleie for både de fastboende og dagpasienter.

Videre er et nytt vaskeri og et rehabilitert kjøkken lagt inn under denne enheten.

Hjemmetjeneste: Som navnet tilsier er denne enheten ansvarlig for hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Trygghetsalarmene er koblet opp i mot den kommunale legevakt, som igjen kobler inn pleie- og omsorgssenteret når det er behov for hjelp i hjemmene på nattetid. Natt-tjenestene dekker hele kommunen.

Utlån av tekniske hjelpemidler i forbindelse med sykdom eller kroniske lidelser besørges også fra denne enheten. Denne tjenesten fungerer som en forlengelse av den fylkeskommunale hjelpemiddelsentralen på Strømmen.

D3

D2

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Nittedal Helsetilbud Fastleger i Nittedal Hakadal Legekontor Helsetilbud Døhli pleie- og omsorgssenter