Politisk styringsstruktur i Nittedal

Kommunestyret
Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan, som setter langsiktige mål for rammer og drift, jfr kommuneloven § 6. Kommunestyret har 29 representanter samt to vararepresentanter. Det skal ha en klar styringsfunksjon.

Gjennomgående representasjon
Nittedal kommune har en hovedutvalgsmodell etter kommunelovens §10, med tre utvalg som har ansvar for hvert sitt fagområde. Strukturen gjenspeiler organiseringen av rådmannens administrasjon.

- Hovedutvalg for helse og omsorg (ansvar for saker innen helse- og omsorgssektoren)
- Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (ansvar for saker innen oppvekst- og utdanningssektoren)
- Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling (ansvar for saker innen miljø- og samfunnsutviklingssektoren)

Medlemmer
Kommunestyret velger 11 medlemmer, leder og nestleder til hvert utvalg.

Oppgaver:

  • Behandle saker som skal videre til formannskap og/eller kommunestyre. Utvalgene fremmer forslagene til vedtak (innstiller), med unntak av saker som gjelder ansvarsområder for flere hovedutvalg og/ eller har større økonomiske konsekvenser. I disse tilfellene innstiller formannskapet.
  • Vedtaksfullmakt i saker av ikke-prinsipiell karakter i saker som angår egen sektor. Vedtaksfullmakten er nærmere regulert i delegeringsreglementet
  • Gjennomføre de oppgaver det er tillagt ved lov, forskrifter og delegasjonsvedtak.
  • Sørge for planlegging, samordning og effektiv drift innenfor sitt ansvarsområde.
  • Føre kontroll med at vedtak innenfor hovedutvalgets ansvarsområder blir gjennomført.
  • Sørge for nødvendig samordning og samarbeid med øvrige kommunale og andre offentlige og private organer i saker av felles interesse.

Komiteene
Kommunestyret velger representanter med vararepresentanter til komiteen for miljø og samfunnsutvikling og til komiteen for omsorg  og oppvekst. Komiteene skal arbeide med prinsipielle, overordnede saker, og de innstil­ler overfor kommunestyret. Det oppnevnes en saksordfører for hver sak, som leder arbeidet med denne saken i komiteen, og som legger saken fram for kommunestyret. Komiteene har ingen beslutningsmyndighet.

Formannskapet
Medlemmene velges blant kommunestyrets faste medlemmer, og det ledes av ordføreren. Formannskapet består av 11 medlemmer. Formannskapet ivaretar de oppgavene som det er tillagt etter kommuneloven. Det har beslutningsmyndighet på driftsrelaterte områder hvor avgjørelsesmyndigheten ikke er delegert til rådmannen. Formannskapet innstiller til kommunestyret når det gjelder årsbudsjett, handlingsplan, skattevedtak, overordnede saker knyttet til drift og tjenes­teproduksjon og øvrige økonomisaker.
Formannskapet er kommunens faste klage-nemnd i saker hvor kommunen er endelig klagemyndighet.
Formannskapet er kommunens faste plan­utvalg. I den sammenhengen behandler det reguleringssaker og prinsipielle byggesaker som ikke er delegert til rådmannen.

Ad hoc utvalg
Kommunestyret og komiteene kan ved  behov oppnevne ad hoc utvalg. De skal ha et avgrenset mandat og arbeide i en tids­avgrenset periode. Slike komiteer har ikke innstillingsrett. Til slike komiteer kan det oppnevnes medlemmer utenfor de politiske partiene.

Kontrollutvalg
Kontrollutvalget forestår det løpende tilsy­net med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.

Valgkomite
Når valgresultatet etter kommunevalget er klart, opprettes det en valgkomite. Den skal ha representanter fra alle politiske partier.
Komiteen legges ned når alle valg for perioden er gjennomført i samband med konstitueringen. I resten av perioden funge­rer formannskapet som valgkomite.

Eldrerådet
Eldrerådet er et rådgivende organ for kom­munen og skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådet kan selv ta opp andre saker som vedkommer de eldre i kommunen. Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret fastlegger rådets sekretariat, vedtar budsjett for rådet, og gir utfyllende regler for saksforberedelse i rådet.

Rådet for funksjonshemmede
Rådet for funksjonshemmede skal sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i ar­beidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsett funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ungdommens kommunestyre
Barn og unges kommunestyre (BUK) består av valgte representanter fra kommunens barne- og ungdomsskoler. BUK fremmer egne forslag, og har anledning til å uttale seg om berørte saker til Nittedal kommunestyre.

Brukerråd
For å videreføre Nittedal kommunes samarbeid med lokalt kulturliv om Kulturverket Flammen, vedtok kommunestyret 29. mars 2016 å opprette et brukerråd. Mandatet er å være rådgivende organ for daglig leder i Kulturverket Flammen, for å gi brukerne en mulighet til å påvirke innholdet i huset, da hovedsakelig innholdet i kultursalene. Være høringsinstans i prosesser rundt utleiereglement, profil, utstyrsbehov og andre forhold som direkte berører brukerne av Kulturverket Flammen. Brukerrådet har ingen besluttende myndighet.

Politisk sekretariat
Politisk sekretariat ivaretar støttefunksjoner for hele det politiske systemet. Det har an­svar for møteinnkallinger, utsending av saks­papirer og føring av protokoller.
Sekretariatet hører organisasjonsmessig til Administrasjonsenheten.

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Nittedal Alarmtelefoner Kommuneinfo Politisk styringsstruktur i Nittedal