Kommunestyret
Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan, som setter langsiktige mål for rammer og drift, jfr kommuneloven § 6. Kommunestyret har 29 representanter samt to vararepresentanter. Det skal ha en klar styringsfunksjon.

Gjennomgående representasjon
Nittedal kommune har en hovedutvalgsmodell etter kommunelovens §10, med tre utvalg som har ansvar for hvert sitt fagområde. Strukturen gjenspeiler organiseringen av rådmannens administrasjon.

- Hovedutvalg for helse og omsorg (ansvar for saker innen helse- og omsorgssektoren)
- Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (ansvar for saker innen oppvekst- og utdanningssektoren)
- Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling (ansvar for saker innen miljø- og samfunnsutviklingssektoren)

Medlemmer
Kommunestyret velger 11 medlemmer, leder og nestleder til hvert utvalg.

Oppgaver:

 • Behandle saker som skal videre til formannskap og/eller kommunestyre. Utvalgene fremmer forslagene til vedtak (innstiller), med unntak av saker som gjelder ansvarsområder for flere hovedutvalg og/ eller har større økonomiske konsekvenser. I disse tilfellene innstiller formannskapet.
 • Vedtaksfullmakt i saker av ikke-prinsipiell karakter i saker som angår egen sektor. Vedtaksfullmakten er nærmere regulert i delegeringsreglementet
 • Gjennomføre de oppgaver det er tillagt ved lov, forskrifter og delegasjonsvedtak.
 • Sørge for planlegging, samordning og effektiv drift innenfor sitt ansvarsområde.
 • Føre kontroll med at vedtak innenfor hovedutvalgets ansvarsområder blir gjennomført.
 • Sørge for nødvendig samordning og samarbeid med øvrige kommunale og andre offentlige og private organer i saker av felles interesse.

Komiteene
Kommunestyret velger representanter med vararepresentanter til komiteen for miljø og samfunnsutvikling og til komiteen for omsorg  og oppvekst. Komiteene skal arbeide med prinsipielle, overordnede saker, og de innstil­ler overfor kommunestyret. Det oppnevnes en saksordfører for hver sak, som leder arbeidet med denne saken i komiteen, og som legger saken fram for kommunestyret. Komiteene har ingen beslutningsmyndighet.

Formannskapet
Medlemmene velges blant kommunestyrets faste medlemmer, og det ledes av ordføreren. Formannskapet består av 11 medlemmer. Formannskapet ivaretar de oppgavene som det er tillagt etter kommuneloven. Det har beslutningsmyndighet på driftsrelaterte områder hvor avgjørelsesmyndigheten ikke er delegert til rådmannen. Formannskapet innstiller til kommunestyret når det gjelder årsbudsjett, handlingsplan, skattevedtak, overordnede saker knyttet til drift og tjenes­teproduksjon og øvrige økonomisaker.
Formannskapet er kommunens faste klage-nemnd i saker hvor kommunen er endelig klagemyndighet.
Formannskapet er kommunens faste plan­utvalg. I den sammenhengen behandler det reguleringssaker og prinsipielle byggesaker som ikke er delegert til rådmannen.

Ad hoc utvalg
Kommunestyret og komiteene kan ved  behov oppnevne ad hoc utvalg. De skal ha et avgrenset mandat og arbeide i en tids­avgrenset periode. Slike komiteer har ikke innstillingsrett. Til slike komiteer kan det oppnevnes medlemmer utenfor de politiske partiene.

Kontrollutvalg
Kontrollutvalget forestår det løpende tilsy­net med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.

Valgkomite
Når valgresultatet etter kommunevalget er klart, opprettes det en valgkomite. Den skal ha representanter fra alle politiske partier.
Komiteen legges ned når alle valg for perioden er gjennomført i samband med konstitueringen. I resten av perioden funge­rer formannskapet som valgkomite.

Eldrerådet
Eldrerådet er et rådgivende organ for kom­munen og skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådet kan selv ta opp andre saker som vedkommer de eldre i kommunen. Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret fastlegger rådets sekretariat, vedtar budsjett for rådet, og gir utfyllende regler for saksforberedelse i rådet.

Rådet for funksjonshemmede
Rådet for funksjonshemmede skal sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i ar­beidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsett funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ungdommens kommunestyre
Barn og unges kommunestyre (BUK) består av valgte representanter fra kommunens barne- og ungdomsskoler. BUK fremmer egne forslag, og har anledning til å uttale seg om berørte saker til Nittedal kommunestyre.

Brukerråd
For å videreføre Nittedal kommunes samarbeid med lokalt kulturliv om Kulturverket Flammen, vedtok kommunestyret 29. mars 2016 å opprette et brukerråd. Mandatet er å være rådgivende organ for daglig leder i Kulturverket Flammen, for å gi brukerne en mulighet til å påvirke innholdet i huset, da hovedsakelig innholdet i kultursalene. Være høringsinstans i prosesser rundt utleiereglement, profil, utstyrsbehov og andre forhold som direkte berører brukerne av Kulturverket Flammen. Brukerrådet har ingen besluttende myndighet.

Politisk sekretariat
Politisk sekretariat ivaretar støttefunksjoner for hele det politiske systemet. Det har an­svar for møteinnkallinger, utsending av saks­papirer og føring av protokoller.
Sekretariatet hører organisasjonsmessig til Administrasjonsenheten.

Langs Gamle Glitrevei i Hakadal finner man miljøhuset Gnisten som er et fellesnavn for mange spennende og viktige oppgaver i kommunen.

Mest kjent er de nok for sin populære bruktbutikk og samarbeid med Nittedal gjenvinningsstasjon.

Men Gnisten er en vekstbedrift som er så mye mer enn det, og vi som bor i Nittedal kommune har all grunn til å være stolte av dette tilbudet!

Selskapet har som formål å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med usikre yrkesmessige forutsetninger med behov for tett og bred oppfølging.

 

NORSKOPPLÆRING FOR VOKSNE INNVANDRERE

Miljøhuset Gnisten AS tilbyr grunnopplæring i norsk med samfunnskunnskap til fremmedspråklige voksne og har også ansvaret for introduksjonsprogrammet i Nittedal kommune. Opplæringen gis på dagtid.

 redesign

ARBEIDSTRENING

Miljøhuset Gnisten er tiltaksarrangør for NAV i Nittedal og tilbyr meningsfylt arbeid til mennesker som for kortere eller lengre perioder har problemer med å tilpasse seg ordinært arbeid. Hos Gnisten er det nemlig høyt under taket. Godt arbeidsmiljø og ikke minst arbeidsglede, er stikkord som står spesielt høyt på dagsorden. Miljøhuset Gnisten AS har en rekke forskjellige produksjons- og tjenesteavdelinger og skal være et springbrett for deg som ønsker arbeidstrening og opplæring. Her er noen av oppgavene/avdelingene:

 •           Bruktbutikken
 •           Grønt arbeid (Arbeidstrening på gård for personer med psykiske lidelser)
 •           Produksjon og salg av ved
 •           Pakke og monteringstjenester
 •           GoFrukt-kurven (pakking av fruktkurver til skoler og næringsliv)
 •           Kantine og catering (driver blant annet Rådhuskantina og Bjertneskantina)
 •           Regnskap og resepsjonstjenester
 •           Redesign
 •           Nittedal Gjenvinningsstasjon

miljoptarrul

MILJØPATRULJEN

Miljøpatruljen kjører fast rute på kommunens eiendommer/veier, fra Varpet i Nord til Skillebekk i sør. De holder badeplassene og naturen langs denne ruten ren og fri for søppel.

HISTORIKK

Miljøhuset «Gnisten», eller NOA (Nittedal Opplærings- og arbeidssenter) som det het før, var tidligere ordfører Tor Rønnings idé.

Gnisten i Hakadal som har blitt modell for kommuner både innenlands og utenlands. Nye statsråder er ofte på besøk.

Miljøhuset Gnisten AS er i dag et aksjeselskap hvor aksjene er heleid av Nittedal Kommune.

logo gnisten

HJEMMESIDE

blodbussen

Bli blodgiver!

Blodbanken Ahus trenger flere blodgivere til blodbussen i Nittedal.
Stopper utenfor Rådhuset og Holum skog Wurth Norge AS.

Hvorfor trenger vi blodgivere?
Det finnes ingen erstatning for blod.
Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan ikke blod fremstilles kunstig – det må gis.

Hvem har behov for mitt blod?
- Fødende og nyfødte barn
- Brannskadde og trafikkulykker
- Operasjoner (planlagte og akutte). Planlagte kan ikke starte uten at blodbanken har blod.
- Kreft spesielt blodkreft (storforbrukere)
- For å motvirke mange kroniske sykdommer.
- Du trenger blod så lenge du lever.

Blodbanken trenger frivillige blodgivere for å hjelpe pasientene – trygghet for både den som gir og den som mottar.

For mer info www.ahus.no/blodbanken  
Telefon 67961200  tast 1

www.facebook.no/blodbankenahus

 

RUTER HØSTEN 2017

 

glass1

Du finner returbeholdere for glass og metall fra Roaf følgende steder i Nittedal:

Bevregrasveien 2 (v/ Skytta borettslag)
Birkelundveien 66 (v/ innkjøring Li ungdomsskole)
Blomsterbakken 2 (v/ Kiwi)
Carl Bergersens vei 1 (v/ Rema 1000 Gjelleråsen)
Gamle Glittrevei 11 (Nittedal gjenvinningsstasjon)
Georg Frølichs vei 1
Georg Frølichs vei 91
Georg Frølichs vei 108
Grevlingveien 18 A
Gåsebyveien 8
Heggeveien 8D (v/ Li borettslag)
Heggeveien 17
Hellinga 8A (v/ kjøpesenter Hagan)
Kjul Terrasse 2A
Lerkeveien 9 (Kongsskog)
Mattias Skytters vei 165 (v/ Mosenteret)
Morteveien 30 (v/ Solstua barnehage)
Moveien 3 (bak rådhuset)
Myrlia 2 (Torvgrenda)
Nedre Nygård 17 (v/ Nygård borettslag)
Ospelia 2C (v/ Ospelia brl.)
Rulseveien 1 (v/ gatekjøkken)
Slattum Terrasse 37 (brønn)
Slattum Terrasse 50 (brønn)
Smieveien 1
Stasjonsveien 70 (Rotnes)
Trondheimsveien 3, Hagan (Mortens Kro)
Vargveien 1 (v/ barnehage og omsorgshjem)
Ørekyteveien 30 (Morttjernshøgda borettslag)

Forbehold om endringer.

Les mer på Roaf's hjemmeside: http://www.roaf.no/

glass roaf

 

Bøker på nett 

Det ligger etterhvert en rekke bøker på nett fra Nittedal på Nasjonalbibliotekets sider.

Her er en oversikt over de viktigste, i usortert rekkefølge:

 

Fra hyttestrøk til velordnet villastrøk:

http://www.nb.no/nbsok/nb/f74ae16e5ae723af2a43ae61452bb8d7?lang=no#0

 

Sangen som samlet bygda : jubileumsbok : Nittedal bygdekor:

http://www.nb.no/nbsok/nb/957ebfab8732b735b1a58525a23fc56f?index=2#0

 

Krigsår i Nittedal:

http://www.nb.no/nbsok/nb/b2a5b6e7210b27d2f816f28b2e624dd8?index=12#0

 

Nittedal kommune i 150 år. 1 : Nittedal prestegjelds kommune 1837-1900

http://www.nb.no/nbsok/nb/009c5c40e5ae2e2366a8930501aebb2a?index=16#0

 

Søndre Nittedal : glimt fra de siste hundre år

http://www.nb.no/nbsok/nb/0825738f2a274fe43891bfcf38083d27?index=18#0

 

Bygdebok for Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 1 : Nittedal

http://www.nb.no/nbsok/nb/1a68773e9afd1f9e1d7a7476c7e4760a?index=9#0

 

Bygdebok for Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 2 : Hakadal

http://www.nb.no/nbsok/nb/7a99e67796e39410c300b3e0089baa77?index=11#0

 

Nittedal og Hakadal gjennom tidene : bygdebok til skolebruk

http://www.nb.no/nbsok/nb/4fb7eebac42a61c00bb854a2ecc837f2?index=21#0

 

Et nabolag blir til : Myhrerskauens vel 1943-1983

http://www.nb.no/nbsok/nb/144d1666f7714a95b3448cddf8c02811?index=34#0

 

Hakadalsfeltets historie 1946-1960

http://www.nb.no/nbsok/nb/dad4b7570be0ccacf980d27298933cf5?index=32#0

 

Nittedal sparebank gjennom 100 år : 1850 - 30. september – 1950

http://www.nb.no/nbsok/nb/e1080d4caa666edfc2948281f335cc6c?index=13#0

 

Fra Ullevoldsæter til Blå-skia : Ivar Halvorsen om sitt virke som skimaker i Nittedal fra 1931 til 1985

http://www.nb.no/nbsok/nb/05a6ff549f73491f448d758706972014?index=18#0

 

Folket på Haug : en lokalhistorisk roman fra Nittedal og Hakadal

http://www.nb.no/nbsok/nb/1bbddd642274538f28875f33df1161f1?index=20#0

 

 bokoms4 bokomslag6 bokomslag5 Bokomslag4 bokoms2

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Nittedal Alarmtelefoner Kommuneinfo