flyktning2

Denne siden er ment for deg som ønsker å hjelpe flyktninger og forstå mer om de offentlige instansene og formelle prosessene som flyktninger møter i Norge.

Her for søker vi også å vise hva som finnes av muligheter i Nittedal for en god integrering i lokalsamfunnet.

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten har ansvar for alle nyankomne flyktninger som er bosatt i kommunen og for å iverksette Nittedals plan for mottak, bosetting og integrering av flyktninger.

Alle flyktninger mellom 18 og 55 år har plikt til å delta i et introduksjonsprogram som består av fulltids norskkurs og arbeidspraksis. I Nittedal er det Miljøhuset Gnisten som står for dette programmet. Tjenesten samarbeider også med frivillige organisasjoner.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er en kommunal ordning som skal få flere raskere ut i arbeid og utdanning. Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud og er en av de to ordningene i introduksjonsloven.

Personer som ønsker å delta på programmet må søke kommunen. Kommunen vurderer om personen er i målgruppa for ordningen og fatter et vedtak om tildeling av program (eller avslag). 

Kommunen må gi god informasjon til de som er i målgruppa om ordningen på et språk de forstår. IMDi har utarbeidet informasjon om introduksjonsprogrammet på flere språk som kommunen fritt kan bruke til å informere nyankomne flyktninger.

Hva kan en flyktning forvente seg av flyktningetjenesten?

-          At man blir sett

-          At man får hjelp til førstegangsbolig

-          At man blir møtt med respekt

-          At man får tett oppfølging

-          At de kartlegger deres ressurser og helsesituasjon

-          At man får mulighet til utdanning og praksis som gjør det lettere å komme ut i arbeid eller utdanning

-          At all informasjon er taushetsbelagt

Dette forventer flyktningetjenesten av en flyktning:

-          At man er ansvarlig for ditt eget liv og utvikling

-          At man har vilje og gjør en egen innsats

-          At man raskest mulig kommer ut i utdanning eller lønnet arbeid

-          At man er punktlig og realistisk

 

Tall og statistikker for integreringen i Nittedal

 

Refugees Welcome Norway

Refugees Welcome International er en organisasjon som mobilisere for bosetting og integrering av flyktninger i mange land. Organisasjonen administreres fra Tyskland. Refugees Welcome Norway er selvstendig fra de andre landsorganisasjonene, men vi samarbeider på tvers.

På deres nettside finnes mye informasjon for deg som er flyktning og for alle som ønsker å bidra.

http://rwtn.no/

 

 

LOKALE TILBUD:

 

Flyktningguide i Nittedal:

Ny kultur, nytt språk og nye utfordringer - dette er hverdagen for flyktninger som blir bosatt i Norge. En flyktningguide kan gjøre overgangen lettere. Nittedal Røde Kors har tatt på seg oppgaven i vår kommune.

Gjør det litt lettere for innvandrere å finne seg til rette i Nittedal med hjerterom, kulturforståelse og kommunikasjon. Vi bidrar med vennskap, informasjon og lokalkunnskap.

Les mer:

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/akershus/nittedal/

 

Flerkulturell Kvinnekafé

Nittedal Røde Kors driver med Flerkulturell Kvinnekafé som er en møteplass for kvinner.

Her kan kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge lære hvordan vi lever, man kan bli kjent med andre kvinner og få nye venner.

Les mer:

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/akershus/nittedal/

 

Nittedal Bibliotek

Ved opprettelse av nasjonalt lånekort kan man blant annet låne bøker, e-bøker, lydbøker og filmer på biblioteket.

Man kan også lese ferske aviser og tidsskrifter i tillegg til å låne PC-er med internettilgang. Fint for blant annet jobbsøking.

For å få opprettet lånekort må man komme innom biblioteket og ha med gyldig legitimasjon som inneholder personnummer og bilde. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, bankkort med bilde og førerkort.

Biblioteket finnes i Kulturverket Flammen

 

Turkameratene Nittedal Turlag

Turkameratene tilbyr aktiviteter for flyktninger og innvandrere i Nittedal. Følg med på deres nettside.

https://nittedal.dntoslo.no/

 

Språkkafé på Flammen

Det vil være språkkafe på det njye biblioteket i Flammen hver mandag(unntatt fri og helligdager).

flyktning1

 

logo-takknemlighet-gif

Prosjekt takknemlighet er et ungdomsinitiativ i regi av Utekontakten i Nittedal, som på femte året forsøker å gjøre en forskjell. Prosjektgruppen består per i dag av åtte ungdommer, i aldersgruppen 17-24 år. Disse blir veiledet av Utekontakten i Nittedal.

Tanken bak er å bidra til at ungdom i tilknytning til prosjektet får et mer utadrettet fokus som fører til at de ser sin egen situasjon i et nytt perspektiv. I tillegg ønsker vi å skape et engasjement for andres situasjon som vedvarer. Gruppen har også stor tro på “smitteeffekten” et slikt engasjement har på ungdommer i lokalmiljøet generelt, utover prosjektgruppen.

Se prosjektets hjemmeside

prosjekt

prosjekt2

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.